موسسه نگاه درسال1381درزمینه سیستمهای حفاظتی ومخابراتی ودرپاسخ به نیازمشتریان درمنطقه وارائه کالاهای اصلی وخدمت24ساعته وپیشنهاد راه حل کارشناسانه بامدیریت آقای عارف عامری وکادرمجرب وباتجربه درامرCCTV ، AUTODOOR ومخابرات شروع بکارنمود.